Scootergoods, gevestigd aan Bosscheweg 32a, 5056kc, Berkel-Enschot, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://scootergoods.nl Bosscheweg 32a, 5056kc, Berkel-Enschot, Nederland +31 135335205
Maik Nooteboom is de Functionaris Gegevensbescherming van Scootergoods Hij is te bereiken via [email protected]
Persoonsgegevens die wij verwerken
Scootergoods verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Scootergoods verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Scootergoods verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Scootergoods verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Scootergoods neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scootergoods) tussen zit. Scootergoods gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Adsoft, DHL Parcel, RDW.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Scootergoods bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegeven, Personalia en adresgegevens worden bewaard voor de termijn van 7 jaar, dit is de Wettelijke bewaartermijn opslag administratie voor de belastingdienst.
Bij inkoop van een voertuig van een particuliere vragen wij om je BSN nummer, dit vragen wij om heling tegen te gaan. Deze gegevens worden bewaard worden bewaard voor de termijn van 7 jaar, dit is de Wettelijke bewaartermijn opslag administratie voor de belastingdienst.
Bij verkoop van een voertuig vragen wij om je BSN nummer. Deze is nodig om het nieuwe kentekenbewijs over te schrijven op je naam. Door de RDW wordt een wilsverklaring geproduceerd met daarop je persoonsgegevens, handtekening en BSN nummer. Met deze wilsverklaring geef je toestemming om het kenteken over te schrijven op je naam. De RDW verplicht ons deze wilsverklaring te bewaren voor de periode van 2 jaar. Daarna zullen wij deze vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Scootergoods deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Scootergoods blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Scootergoods jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]
DHL, Persoons, adresgegevens en e-mailadres voor de levering van producten
RDW, BSN nummer en geboortedatum voor kenteken registratie
Piaggio, Persoons, adresgevens, telefoonnummer en e-mailadres voor de registratie van je voertuig
Kymco, Persoons, adresgevens, telefoonnummer en e-mailadres voor de registratie van je voertuig
Sym, Persoons, adresgevens, telefoonnummer en e-mailadres voor de registratie van je voertuig
Niu, Persoons, adresgevens, telefoonnummer en e-mailadres voor de registratie van je voertuig
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Scootergoods gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Scootergoods en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Scootergoods wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Scootergoods neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]